Det Sansemotoriske Hus er et projekt der går ud på at udvikle og optimere kultur- og idrætsfaciliteter i Biersted. Det skal opnåes ved at gøre den eksisterende hal mere tilgængelig, fleksibel og synlig og ved at opføre en bygning ved siden af hallen med fokus på sanser og motorik.

Projektet skal give skole, idrætsforening og kulturliv en stor variation af muligheder og ikke bare gøre stedet til et samlingssted for hele lokalområdet, men også tiltrække folk længere væk fra pga. de unikke faciliteter der er planlagt. Særligt de faciliteter der tager udgangspunkt i behovene som ASF-børn og andre børn med særlige behov har.

Målet er at skabe et sted, der har relevans for elever, idrætsudøvere og borgere mange år ud i fremtiden, og på den måde være med til at fremtidssikre institutioner, foreninger og bosætning i vores område.

Dialogmøde i maj 2022

Mange fremmødte til møde hvor arkitekttegninger skulle drøftes og justeres

En generalprøve på indvielsen

Ved aflevering af ansøgning til Jammerbugt Kommune blev der afholdt en generalprøve på den indvielse, der forhåbentlig kommer inden længe.

Omtale fra Aabybroposten

Omtale fra Vores Jammerbugt

Det Sansemotoriske Hus

Målet er at imødekomme behovene fra tre grupper:

  • Børn og unge med særlige behov (ASF)
  • Nye og eksisterende idrætsaktiviteter (BIF)
  • Kulturelle aktiviteter (Biersted)

Børn og unge med særlige behov

I Biersted ligger Jammerbugt Kommunes ASF-afdeling og ASF-børnehave. ASF-afdelingen er gået fra at have til 7 elever til nu at rumme mere end 60. Der er derfor pladsmangel og der er især mangel på lokaler, hvor der er tænkt på lyd, lys og aktiviteter der kan udfordre den enkelte. Det vil huset kunne.

Almene idrætsaktiviteter

Biersted har en stor og aktiv idrætsforening og der er pres på hallen. Nogle aktiviteter kan flyttes til den nye sal og give plads til andre aktiviteter i hallen. Der vil med springgrav, klatrevæg mm. være grobund for mange nye aktiviteter.

Kulturelle aktiviteter

Biersted har ikke et forsamlingshus og derfor efterlyser Landsbyrådet og Borgerforeningen lokaler til foredrag, banko, koncerter og lignende. Huset vil gøre det muligt at tilbyde mere kultur til borgerne.

Mulighederne

Lokalt kan idrætsforeningens ønske om et generelt anvendelig hus, kombineres med specialklassernes behov for specialdesignede lokaler til den daglige sansemotoriske træning. På længere sigt kan Det Sansemotorisk Hus danne et indtægtsgivende grundlag, der kan være med til at fremtidssikre idrætsforeningens økonomiske grundlag og samtidig være styrkende for fællesskabet i området.

Indretning

Et hus hvor der lægges vægt på god akustik og belysning og hvor både sanser og motortik bliver stimuleret. Foreløbige forslag til udnyttelse er: badmintonbaner, hockeybane, springgrav, klatrevæg og scene.

I de tilstødende lokaler er der også fokus på god akustik og belysning, og lokalerne foreslås brugt til: cafémiljø, massage, fysioterapi, yoga, fitness, golfsimulator, Virtual Reality og depot.

Fra idé til realitet

Idéen er grundlagt i et projektforløb med LandLab, hvor målet for Bierstedhallen gennem borgermøder og interessentmøder har været, at:

  • genfinde en aktualitet tilpasset tidens behov
  • virke som dynamo og drivkraft for lokalsamfundsudvikling
  • fortsat have en sund økonomi

Projektet har fokus på at ‘løfte blikket’ og identificere nye lokale muligheder, der ikke nødvendigvis tager afsæt i bestyrelsernes traditionelle rødder i idrætslivet.

Jammerbugt Kommune

Initiativgruppen er optimistiske mht. samarbejde med kommunen. Ikke mindst på baggrund af kommunens strategi vedtaget i 2017 for kultur, fritid og landdistrikter: “Ildsjæle gør forskellen”.

Strategien tager udgangspunkt i planstrategiens vision: ”Vi går efter forskellen”, som udpeger fire temaer: Mere i gang – flere i gang. Dit gode liv. Vi gør det på ‘jammerbugtsk’. Sådan er vi bæredygtige.

Med afsæt i de fire temaer har kommunalbestyrelsen formuleret fem tværgående og handlingsorienterede områder som Jammerbugt Kommune vil have succes med:

  • Attraktiv bosætningskommune – flere indbyggere og et godt sted at bo
  • Mere gang i erhverv og turisme – flere job og kvalificeret arbejdskraft
  • Forbedring af rammevilkår
  • Dit gode liv – sundhed og velfærd og det at mestre sit eget liv

Ideen om at udbygge skolens ASF-linje med en sansemotorisk multihal, og et lokalt special-miljø tilpasset familier med børn der ligger inden for autismespektret, modsvarer alle de fire tværgående områder.

Økonomi og drift

Initiativgruppen foreslår den sansemotoriske multihal bygget som et kommunalt projekt drevet af idrætsforeningen lig den eksisterende hal. Initiativgruppen varetager projekteringen i et samarbejde med kommunen, udarbejder fondsansøgninger og leverer frivilligt arbejde i byggeprocessen så vidt det er muligt.